Google
 
Web https://vb.indonesiahere.com

 : 7,442
 : 1,719
 : 16,172
 : 18,333
 : 62,433
 : 6,445  > > 
24-04-2015, 11:48 PM   #1
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
.., , ..

, : ( ) ,
( ) ,
, , ,
( 82 ) , ,
..

..


********************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
5 - 10 - 1426
( )...
... ,
...
...
...
...
...
...
...
...
...

*************

..
...
...
...
...
..
...
...
...
...
...
...
..

************

...
...
...
...
() ...
...
() ...
() ...
...
...
...
() ...
...

************

...
... ,
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
1 - 3 - 2006


*******************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ,
...
...
...
...-
15 - 12 - 1426

**************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
... :


**********

...
, ...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...-
1427 - 2006


*****************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
2 - 10 - 1426rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 29-03-2019 08:27 PM

24-04-2015, 11:50 PM   #2
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
6 - 10 - 1426
( )
, ,
, :
,
!!

,
!
, ,
,


...
...
...
..
... ,
...
...
...
...
...

*********

...
...
...
..
...
...
, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
...
...
...

*********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
1-9-1431


*********************************


( ), , ,
, , !
: ,
:
( ) , ..


...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ,

**********

...
...
...
...
..
...
...
...

************

...
...
...
...
...-
21 - 8 - 2010


***********************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
30 - 12 - 2009


**************************

v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 07-01-2019 03:59 PM

25-04-2015, 12:09 AM   #3
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...-
5-7-1432


***************************( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
... ,
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
, ...
, ...
...
, ...
...
, ...
...
...
...-
20 / 11 / 1427


******************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
..
...
...
...
...

************

..
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
() ...
...
...-
6-7-2011


**************************


( )...
...
...
...
...
...
....
....
....
...
...
...
...
...-
25 - 10 - 1426v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 07-01-2019 04:02 PM

25-04-2015, 12:27 AM   #4
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..


( )() ...
...
...
...
() ...
() ...
...
...
...
( ) ...
...
() ...
...

*******

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
3 - 2 - 1427
( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
2007


***************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
1 - 6 - 1425


*******************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
...
...
...
...

********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1-6-2009


*******************************( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
4 - 1 - 1428
v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 08-02-2019 05:26 PM

25-04-2015, 01:00 AM   #5
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

*********

...
...
...
...
...
...

*********

...
...
...
...
...
...
...
..
...-
2-2-2010


************************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
2009


*********************************


( )...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
-
9 - 11 - 2013


**********************************


( )..
() ..
...
...
...
( ) ...
...
...
...
...
...
...
( ) ...-
7 - 2 - 1434
( )...
... ,
... ,
... ,
...
...
( ) ... ,
...
...
...
...
...
... ,
...
...-
1 - 5 - 1427
v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 08-02-2019 05:35 PM

25-04-2015, 02:04 AM   #6
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..


( )..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
... ,
...
...
...
...
...
...
...
...-
1 - 6 - 1416


*****************************


( )...
...

...
...

***********


...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...

...
...
...
...

...

...-
30-11-2007


*********************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
24/2/1426


*******************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
8 - 9 - 2010v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 08-02-2019 06:00 PM

25-04-2015, 04:42 AM   #7
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
... ,
...
...
...
...
...
() .. () ()
...

***********

...
...
...
...
...
...
..
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
..
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

**********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
6 - 6 - 1436


****************************


( )..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-
5 - 7 - 1430


*********************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
...
...
...
...-
2 - 7 - 1430


***********************************


( )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

*************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
15 - 11 - 1436


*********************************

v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 08-02-2019 06:27 PM

26-04-2015, 08:32 PM   #8
alhafaf
●. .●


 alhafaf
alhafaf

[ + ]
  : 29992
  :  7/8/2010
  : 06-04-2019 (08:13 PM)
  : 609 [ + ]
  :  10
: Cadetblue
: ..


v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 : alhafaf01-05-2015, 07:41 PM   #9
● ǁ ǁ●

დ დ[ + ]
  : 4
  :  15/9/2007
  : (07:00 PM)
  : 12,986 [ + ]
  :  44
 
  
: Cadetblue
: ..

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
1427


***************************************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

*********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

*********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

********

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
5-5-2010


**************************************


...
...
...
...
...
...
...
...
...

***********

...
...
...
...
, ...
...
... ,
...
...
...
...
...
...
... ,
...
... ,

***********

...
...
...
...
...
...
, ...
...
, ...
...
...
...
...-
1 - 7 - 2011


****************************************

, ,
, ,
, ..


...
...
...

...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

*************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
22 - 11 - 1430


********************************

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-
1427


****************************************
, ,
, , .

,
, ,
, ,
,
,
: , , ,
, ,
,
, , ..
...
...
: ...
...
...
...
...
...

*************

...
...
...
...
...
...
...
...

*************

...
...
...
...
...
...
...

*************

...
...
...
...
...
...
...

************

...
...
...
...
...
...
... !
...
...
...
( ) ...
...
...-
4 - 8 - 1435
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


**************


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
27-8-2005...
...
... ,
...
...
...
...
...
... ,
... ,

************

...
...
...
...
...
, ...
...
....
... ,
... ,-
1427v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

[CENTER]
BURUNG TERLUKA
di ruang rindu kita bertemu

; 18-09-2017 09:42 PM

07-05-2015, 10:45 AM   #10[ + ]
  : 20177
  :  7/2/2010
  : 05-11-2017 (08:03 PM)
  : 4,786 [ + ]
  :  29
: Cadetblue
: ..v]: rwhz] lk hgavr >> hg'hzv hg[vdp 
 :

()

« , | »

: 1 ( 0 1)
 


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

07:18 PM

- - -

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi


Content Relevant URLs by vBSEO